GYM PELE

Licitatie publica pentru vanzarea unui bun mobil

18 August 2021
Lugoj Info.ro-Licitatie publica pentru vanzarea unui bun mobil

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

service-lugoj

cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15.09.2021, ora 12.00, în Municipiul Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Munteanu Petru, a II-a licitaţie.

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie,reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO79TREZ6235006XXX000071 beneficiar Municipiul Lugoj, cod de identificare fiscală 4527381, deschis la Trezoreria municipiului Lugoj;
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h.declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv.

Pentru informatii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256 352 240, int. 219.