GYM PELE

Val de angajari la spital. Ce conditii trebuie sa indeplineasca cei care vor sa se angajeze

07 Noiembrie 2019
Lugoj Info.ro -Val de angajari la spital foto : Lugoj Info.ro

Spitalul din Lugoj se pregateste pentru noi angajari.

Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza:

 • Compartiment cardiologie:
  • 1 post de asistent medical.
 • Sectia chirurgie generala:
  • 1 post de asistent medical.
 • Compartiment neonatologie:
  • 1 post de asistent medical;
  • 1 post de infirmier.
 • Compartiment pediatrie:
  • 1 post de infirmier.
 • Sectia A.T.I.:
  • 1 post de asistent medical.
 • Sectia pneumologie:
  • 2 posturi de asistent medical.
 • Laborator radiologie si imagistica medicala:
  • 1 post de asistent medical;
  • 2 posturi de asistent medical debutant.
 • Sectia obstetrica ginecologie:
  • 1 post de infirmier.
 • Sectia psihiatrie:
  • 1 post de infirmier.
 • Laborator analize medicale:
  • 1 post de asistent medical principal,
 • Compartiment diabet zaharat nutritive si boli metabolice:
  • 1 post de infirmier;
  • 1 post de îngrijitor curatenie.
 • Bloc operator:
  • 1 post de infirmier.
 • Compartiment primire urgent:
  • 1 post de brancardier.
 • Deservire poarta:
  • 2 posturi de agenti paza.
 • Curte parc:
  • 1 post de muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. si asigurare de raspundere, diploma bacalaureat;
  • 6 luni vechime în specialitate;
 • asistent debutant:
  • certificat membru O.A.M.GMA.M.R. si asigurare de raspundere civila, diploma bacalaureat;
  • fara vechime în specialitate;
 • îngrijitor curatenie, brancardier, muncitor necalificat:
  • scoala generala;
  • 6 luni vechime în activitate;
 • agent paza:
  • diploma de agent de securitate cu atestat;
  • aviz psihologic cabinei autorizat;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • chitanta de plata a taxei de concurs în suma de:
  • 150 lei pentru asistent medical;
  • 100 lei pentru infirmier, îngrijitor curatenie, brancardier, agent paza;
  • 50 lei muncitor necalificat.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 20 noiembrie 2019, ora 15.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor;
 • proba scrisa va avea loc în data de 02.12.2019:
  • ora 09.00 – pentru asistenti medicali;
  • ora 09.00 – pentru agenti paza si muncitor necalificat;
  • ora 12.00 – pentru infirmieri, îngrijitori curatenie si brancardieri;
 • interviul pentru toate functiile va avea loc în data de 04.12.2019, ora 09.00;
 • proba practica pentru asistenti medicali va avea loc în data de 04.12.2019, ora 12.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, din str. Gh. Doja, nr. 36, Judetul Timis, telefon 0256/355.340, interior 215.