GYM PELE

Mai putin de trei saptamani pana la data limita pentru depunerea declaratiilor de avere si de interese

30 Mai 2019
Lugoj Info.ro -Mai putin de trei saptamani pana la data limita pentru depunerea declaratiilor de avere si de interese

Care este data limita pentru depunerea declaratiilor de avere si de interese?

service-lugoj

Avand în vedere faptul ca 15 iunie 2019 este o zi nelucratoare (sambata), în conformitate cu dispozitiile Noului Cod Civil, marti, 18 iunie 2019 este data limita în care persoanele prevazute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice (https://bit.ly/2JKItLF), pot depune declaratiile de avere si de interese anuale.

Unde se regasesc formularele declaratiilor de avere si de interese?

Pentru facilitarea procesului de completare a declaratiilor, Agentia Nationala de Integritate recomanda persoanelor prevazute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declaratiilor de avere si de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agentiei, la sectiunea “Formulare” (https://bit.ly/2KeSv6W). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descarcat la adresa: https://bit.ly/2XarsO3.

Cum se completeaza declaratiile de avere si de interese?

Pentru completarea conforma a declaratiilor de avere si de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese (https://bit.ly/2QBGjyA), Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese (https://bit.ly/2Xgwite), Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese (https://bit.ly/2WcHXg7), precum si sectiunea de întrebari frecvente (https://bit.ly/2VVpDTJ).

Persoanele interesate se pot adresa Agentiei, în vederea clarificarii aspectelor referitoare la modalitatea de completare si depunere a declaratiilor de avere si de interese, la numarul de telefon 0372.06.98.69 (interior 151 sau 156) sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Care sunt atributiile persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese?

Declaratiile de avere se fac în scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati în întretinere si vor cuprinde toate datele si informatiile solicitate de formular (functie, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevazute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010;

Declaratiile de avere se întocmesc dupa cum urmeaza:

  • în cazul veniturilor se vor declara veniturile obtinute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, (ex. salarii, dividende);
  • în cazul celorlalte capitole din declaratie, se va mentiona situatia la data declararii; (ex. situatie active financiare, bunuri mobile detinute, datorii, etc.);

Declaratiile de interese se fac în scris, pe propria raspundere, si cuprind functiile si calitatile (detinute la data completarii declaratiei) prevazute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitatii publice pentru o perioada ce acopera integral un an fiscal vor actualiza declaratiile în termen de 30 de zile de la data încetarii suspendarii.

Ce date se vor anonimiza în cuprinsul declaratiilor de avere si de interese?

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum si ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, în cuprinsul declaratiilor de avere si de interese se vor anonimiza:

  • adresa imobilelor declarate cu exceptia localitatii unde sunt situate,
  • adresa institutiei care administreaza activele financiare,
  • codul numeric personal

Agentia Nationala de Integritate prelucreaza datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, respectiv art. 6 ”Prelucrarea este legala numai daca si în masura în care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii: prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care îi revine operatorului” (Art. 6 alin. 1 lit. c)

Ce se întampla în situatia în care declaratiile de avere contin date cu caracter personal ale unor terti care nu au fost informati ca vor fi facute public?

În situatia în care, declaratiile de avere contin date cu caracter personal ale unor terti care nu au fost informati ca vor fi facute publice, acestia au posibilitatea de a se adresa Agentiei Nationale de Integritate solicitand anonimizarea respectivelor informatii.

Cum procedam în situatia în care exista norme speciale sau clauze privind asigurarea confidentialitatii veniturilor  declarantului  sau  ale  membrilor  familiei  sale?

În cazurile în care exista norme speciale sau clauze privind asigurarea confidentialitatii veniturilor declarantului sau  ale  membrilor  familiei  sale,  este  obligatorie  dovada  acestor  aspecte,  prin anexarea la declaratia de avere a unui document justificativ prin care se confirma existenta clauzei, respectiv prin indicarea  normelor  speciale  care  instituie  obligatia  de  confidentialitate,  situatie  în  care  Agentia Nationala de Integritate poate dispune anonimizarea veniturilor.

 Prin urmare, avand în vedere dispozitiile Legii nr. 176/2010, declaratiile de avere se vor completa la toate rubricile prevazute de formular, urmand ca pentru fiecare caz în parte, pe baza documentelor anexate declaratiei de avere si din care rezulta existenta unei clauze de confidentialitate sau dorinta tertului de a nu-i fi facute publice datele cu caracter personal, inspectorii de integritate sa procedeze conform prevederilor legale aplicabile privind anonimizarea informatiilor respective.

Asigurarea afisajului declaratiilor de avere si de interese reprezinta o obligatie legala expresa a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese din fiecare institutie sau autoritate publica.

Care sunt obligatiile persoanelor din institutiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere si de interese?

Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese asigura afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese pe pagina de Internet a institutiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii;

Persoanele desemnate vor transmite Agentiei pana la data de 1 august 2018, lista definitiva cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, însotita de punctele de vedere primite.

Care sunt sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la depunerea declaratiilor de avere si de interese?

Nerespectarea termenului pentru depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agentia poate declansa din oficiu procedura de evaluare;

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, de catre persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeasi sanctiune se aplica si conducatorului entitatii respective, daca acesta nu îndeplineste obligatiile prevazute de Legea nr. 176/2010.